Opgericht:                                         01-09-1946 te Maastricht                  

Onderdeel van:                                C-Divisie "7 December"                  

Vertrek IndiŽ:                                   21-10-1946 a/b "Johan de Witt"            

Aankomst IndiŽ:                             20-11-1946 Batavia                        

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java                           

Ingedeeld bij:                                   3e Infanterie Brigade Groep               

Actiegebied(en):                              Tjipanas, Soekaboemi, Soemedang, Tjiamis, Garoet,
                                                            Tasikmalaja                        

Commandant:                                  Lt.Kol P.W. van Duin  01-09-1946/18-02-1950

Gerepatrieerd:                                  23-01-1950 a/b "Tabinta"                  
                                                            18-02-1950 aankomst Amsterdam             

Omgekomen:                                   28 man  

Het bataljon is gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Na aankomst op Java werd het bataljon gelegerd te Mr. Cornelis. Tot eind februari verrichtte het bataljon voornamelijk bewakingstaken in de stad en op het vliegveld Kemajoran. Een klein deel van het bataljon werd ingezet aan de rand van Batavia om zich te oefenen in de toekomstige taak en voerde kleine zuiveringen uit. Half maart 1947 kreeg het bataljon een eigen patrouillevak toegewezen bij Tjipanas gelegen in het gebied tussen Poentjak en Tjiandjoer ter beveiliging van de konvooiweg Buitenzorg Bandoeng. Het bataljon werd ingewerkt en bijgestaan door een cie. Inf.II.KNIL.

 
Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, trok het bataljon, als onderdeel van gevechtsgroep West, op naar Soekaboemi. Als gevolg van de vele vernielingen vorderde de opmars zeer langzaam. 's Avonds laat bereikte het bataljon Soekaboemi maar besloot de stad pas de volgende dag bij daglicht binnen te trekken. Op 22 juli werd Soekaboemi bezet en gezuiverd en maakte het ten oosten van Tjibadak contact met eenheden van de 1e Inf.Brig.Groep. Op 25 juli werd Soekaboemi overgedragen aan de 1e Inf.Brig.Groep en werd het bataljon verzameld te Tjiandjoer. De volgende dag nam het bataljon het gebied bij Soemedang over van eenheden van de V-Brigade. Begin augustus nam een cie deel aan de actie "Venlo" en trok samen met 3-2 RI vanuit Cheribon op naar Koeningan dat op 2 augustus werd bezet, waarna 3-2 RI de opmars voortzette naar Tasikmalaja. Op 9 augustus zette twee cieŽn vanuit Soemedang de aanval in naar Garoet. De hoofdaanval, toebedeeld aan 3-RS, startte vanuit Tasikmalaja. Echter een derde aanvalsgroep bestaande uit Huzaren van Boreel die vanuit Pengalengan de aanval inzette bereikte op 10 augustus Garoet als eerste gevolgd door de twee cieŽn van het bataljon.

 Na de 2e politionele actie werd het bataljon gelegerd te Soemedang maar al in september werd het verplaatst naar Tjiamis ter ondersteuning en deelname aan zuiveringen ten zuiden van de lijn Garoet Tasikmalaja. Een cie. werd gelegerd te Kawali voor het openhouden van de verbindingsweg Tjiamis Cheribon. Een tweede cie werd gelegerd te Garoet. Een derde cie. stootte naar het oosten en bezette Bandjar. Eind 1947 kreeg het bataljon het regentschap Garoet als patrouillevak en had het o.a. posten te Tjibatoe en Boengboelang. In januari 1949 werd het bataljon verplaatst naar het regentschap Tasikmalaja waar ook fanatieke moslimstrijders (Daroel Islam) actief waren die zowel tegen de Nederlanders als de TNI vochten. Begin december werd het bataljon afgelost en gelegerd te Tangerang in afwachting van de repatriŽring.

 

Literatuur :

  1. Doeleman, F., De medische geschiedenis van een infanterie-bataljon der Koninklijke Landmacht gedurende drie jaar actieve dienst op Java 1946-1950. Assen, 1955; 235 blz. De auteur was van 1946 tot 1950 officier van gezondheid bij 3-14 RI van 1 Divisie Ď7 Decemberí. Het boek behandelt de organisatie en structuur van het bataljon, de medische verzorging ervan en analyseert de verliezen die het bataljon leed.

  2. Boeijen, J.D  van,  De jongens van Toedjoe Poeloe Doea. Mierlo, 2009; 553 blz. Herinneringsalbum van het bataljon 3-14 RI, 3e infanterie Brigade Groep 1 Divisie ď7 DecemberĒ West Java 1946-1950