Opgericht                             15-02-1946 te Malakka

Toegevoegd aan                 T.T.C. west - Java, T.T.C. Midden - Java

Commandant(en)               kolonel H.A. Reemer             15-02-1946 / 15-06-1946
                                              
kolonel B.A. van Gulik          15-06-1946 / 10-04-1947
                                               kolonel J.W. van Marle          10-04-1947 / 19-09-1947
                                               kolonel M.H.P.J. Paulissen    19-09-1947 / 08-05-1948
                                               kolonel H.A. Luitwieler          08-05-1948 / 15-09-1948
                                               kolonel j. Breemouer             15-09-1948 /     -12-1949

Opgeheven                          december 1949 

   

De W - Brigade bestond bij de oprichting op Malakka uit de OVW bataljons 1-4 RI, 2-4 RI en 4 (8) RS.
De staf en de diverse hulpdiensten van de W - Brigade werden veelal gevormd uit militairen van het GBI (Gezagsbataljons Indië) de LSK (Luchtstrijdkrachten) en ex krijgsgevangenen van het KNIL.
Na aankomst op Java kreeg de W - Brigade versterking van zogenaamde "Calmeyer" eenheden. Dit waren eenheden cavalerie en artillerie ter ondersteuning van de op Malakka gevormde Brigades. Ook deze eenheden bestonden voornamelijk uit OVW'ers.

Op 9 maart 1946 vertrok 4 (8) RS met als bestemming Menado op Celebes  en kwam niet meer bij de W - Brigade terug.
Op 30 maart 1946 kwam de W - Brigade aan op Java en werd gelegerd in Batavia en Meester Cornelis. Al snel nam de W - Brigade posten in en buiten Batavia over van de U - Brigade en het Britse 161th Indian Brigade.  Op 4 mei 1946 werden 1-11 RI en Inf.I.KNIL aan de W - Brigade toegevoegd.
Op 14 juni 1946 nam de W - Brigade een deel van de beveiliging van de convooiweg Buitenzorg - Bandoeng over van de Brits Indiërs en de Seaforth Highlanders. In de komende tijd had de W - Brigade o.a. posten te Tjiandjoer, Tjirandjang, Padalarang en Poentjak.
In maart 1947 werd de W - Brigade gelegerd in het gebied Tjimahi, Lembang.

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947,  trok de W - Brigade vanuit via Tjiater op naar Cheribon. Hierna ging het verder langs de Noordkust richting Semarang.


Hallo W-Brigade, voorloper van de Warak

Na de 1e politionele actie was de W - Brigade gelegerd in het gebied tussen Cheribon en Pekalongan. Medio september begin oktober de W - Brigade, minus 1-4 RI, overgebracht naar West - Java, waar de bataljons een min of meer zwervend bestaan hadden en o.a. gelegerd waren in Cheribon, Koeningan, Soemedang, Tjiamis, Tasikmalaja, Pameungpeuk en Garoet. Pas in november 1947 kreeg de W - Brigade een eigen sector toegewezen rond Koeningan.

Na de repatriëring van de OVW bataljons, het KNIL en andere onderdelen in de eerste helft van 1948 bestond de W - Brigade louter nog uit onderdelen gevormd uit dienstplichtigen, uitgezonderd manschappen van de AAT, genie en cavalerie waar veel OVW'ers in dienden.
De W - Brigade was nu weer gelegerd aan de Noordkust van Midden Java met o.a. posten te Pekalongan, Brebes, Tegal en Pemalang.

               

Enkele dagen voor de 2e politionele actie werd de W - Brigade verplaatst naar Poerwokerto.
Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948  trok de brigade op naar Magelang en Wonosobo. Hierna kreeg de W - Brigade de residentie Banjoemas en de regentschappen Keboemen en Poerwokerto toegewezen.

De W - Brigade werd in december 1949 opgeheven.

Literatuur:

  1. Ansems, H.J., Een jaar ‘W’-Brigade. Tjiandjoer, 1947; 72 blz.  Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de W-brigade die actief was op Midden-Java. Het gedenkboek behandelt ruwweg het jaar 1946.

  2. Neuman, H.J., De W van Willem. Kroniek van een Brigade. Semarang/Purwokerto, 1949; 153 blz. Gedenkboek voor alle militairen van de W-brigade, die actief was in Bandoeng en omgeving.

  3. Hoe wij wonen, Het land waarin wij dienen, Ons dagelijks werk, Bij ons langs de weg, Het volk om ons heen. Z.n., z.p., 1947; 125 blz. Reeks van vijf fotoboekjes (elk 25 blz.) over het optreden van de W-brigade, voorzien van onderschriften.

  4. De Warak, orgaan van de W-Brigade